Odsek za varstvo narave

Varuh Tel. št. E-pošta
Špela Recer 031 211 710 spela.recer@gmail.com

Odsek za varstvo narave spremlja dejavnosti Planinskega društva Maribor Matica, jih usmerja in načrtuje, da potekajo v skladu z načeli varovanja gorske narave.

Cilji Odseka za varstvo narave:

  • Doseči razumevanje pojmov, dejstev, procesov in zakonitosti s področja žive in nežive narave in pestrosti življenja,
  • pridobivanje dodatnih znanj, potrebnih za zaznavanje in razumevanje ekoloških pojmov,
  • razvijati odgovoren odnos do okolja in narave in spodbuditi interes za njegovo aktivno varovanje, spodbujati spoznanja, da je človek sestavni del narave, razvijati spoštovanje do vseh oblik življenja in razumevanje o medsebojni povezanosti žive in nežive narave,
  • spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu pretiranih človekovih posegov v naravno okolje,
  • seznanjati o globalnem pomenu gorskih ekosistemov.

Naloge varuhov gorske narave so:

  • Dajanje pobud, mnenj in predlogov za izvajanje oziroma vodenje vseh programskih aktivnosti in projektov v PD na področju spoznavanja in varovanja gorske narave,
  • sodelovanje s pristojnimi Zavodi za varstvo naravne dediščine,
  • organiziranje usposabljanj za člane društva, s katerim pridobijo poglobljena znanja s področja spoznavanja in varovanja gorske narave,
  • načrtovanje in izvajanje različnih oblik planinske dejavnosti s poudarjeno naravoslovno vsebino,
  • opozarjanje na dejavnosti z negativnimi vplivi na naravno okolje.

Program varstva narave 2018:
1. Po vodnih poteh:
Na temo osveščanja o pomenu reke Drave, ki predstavlja največjo površino porečja slovenskih rek, in njenega vodnega zaledja, potokov Pohorja in Kozjaka, bodo v okviru Drava festivala organizirani naravoslovni izleti:
– 13. maj – ekskurzija ob reki Dravi
– 19. – 20. maj – izlet čez Pohorje,
– 3. junij – izlet na Kozjak po poti mlinov in žag.
– V oktobru bo v Vetrinjskem dvorcu organizirana razstava fotografij, zbranih na naravoslovnih ekskurzijah.

2. Evropski teden mobilnosti:
Z namenom promocije človeku in okolju prijaznih načinov mobilnosti, opozarjanja na probleme individualnega avtomobilskega prometa in z njim povezanimi izpusti toplogrednih plinov ter osveščanja o mestnih in primestnih zelenih površinah, ki omogočajo dobro dostopnost rekreacije v naravi, bodo organizirane naslednje aktivnosti
– 16. – 22. september: vsakodnevni voden kondicijski pohod izpred vzpenjače na Bellevue,
– 22. september: kolesarski izlet na Goričko,
– V septembru bo organizirano predavanje na temo potovanja s kolesom – prednosti, nevarnosti, kako se pripraviti na pot, kolesarske poti po svetu, nujna oprema, zanimiva doživetja…

Program organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanja narave, Mestna občina Maribor.